Ny fnurra med Mekane Yesus

Noterade i Dagen att det var tänkt att ett sk ”Letter of Understanding” (en deklaration om ömsesidighet och förståelse) mellan Svenska kyrkan och Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) skulle ha undertecknats i första omgången nu under det pågående kyrkomötet i Uppsala. Det andra undertecknandet skulle enligt samma plan ske i Addis Abeba i januari 2009 i samband med EECMYs 50-årsjubileum. Men nu verkar det som om det har blivit något slags fnurra på tråden mellan kyrkorna – igen. Handläggaren på kyrkokansliet i Uppsala kommenterar det hela med att ”Mekane Yesus-kyrkans kyrkomöte föreslagit en del mindre ändringar i det utarbetade avtalet, som Svenska kyrkan inte hunnit besluta om.”

Nog blir man nyfiken på vad det kan vara för slags ”mindre ändringar” det rör sig om. Om det verkligen är ”mindre” borde man väl enkelt ha kunnat fixat till det. Måhända är de inte så ”mindre” när allt kommer omkring? Annars skulle man väl knappast avstyrt ett besök av EECMYs högsta ledning vid kyrkomötet? Kanske är jag alltför konspiratorisk, men man behöver knappast vara profetisk för att kunna lista ut att det troligen handlar om moralfrågor och då frågor om sexuell samlevnad i synnerhet. Det är ju det som varit den ömma punkten tidigare och det område på vilket EECMY tydligt och med all rätt deklarerat att Svenska kyrkan är ute på irrvägar.

För kyrkokansliet i Uppsala kanske detta är ”mindre”, men tydligen så pass stort att det inte gick att få till ett undertecknande. Frågan är väl om det blir något undertecknande i Addis Abeba i januari eller om ärkebiskop Wejryd också denna gång blir ombedd att inte komma? Och i så fall, kommer han någonsin att få komma?

Såvida inte Svenska kyrkan med biskoparna i spetsen tar varning och omvänder sig, vill säga…

Annons

Kyrkomötesfrågor

Svenska kyrkans kyrkomöte pågår som bäst i Uppsala. Den här veckans förhandlingar inleddes i tisdags med frågestund. Noterade med viss tillfredsställelse att Frimodig kyrkas sju ledamöter ställde inte mindre än 9 av de totalt 20 frågorna.

Nu är det säkert någon lustigkurre som vill påstå att det var onödiga frågor, men om man inte får fråga, vad är det då för demokrati och öppenhet? Och det var faktiskt inga tramsfrågor, utan frågor som det finns anledning att ta på allvar. Det handlade t ex om innehållet på svenskakyrkan.se (som tidigare har kommenterats här på bloggen), om informationsavdelningen på kyrkokansliet och om SKUTs märkliga hantering av kyrkan i Liverpool. En del av dem fick klara och uttömmande svar, medan andra fick mer otydliga svar – medvetet eller omedvetet är svårt att säga.

Hursomhelst tycker jag att detta verkar vara en rätt juste företeelse, möjligheten att ställa frågor till kyrkostyrelsen. Att det finns en risk att frågorna blir alltför perifera och irrelevanta och därmed s a s korkar igen kyrkomötets sammanträde är väl uppenbart, men så länge det ställs vettiga frågor verkar det vara en enkel modell för att göra Svenska kyrkan något mer transparent och kyrkostyrelsens arbete något mer tillgängligt för kyrkomötets delegater.

Ny trosbekännelse

Nu kan vi börja se fram emot en nyöversättning av trosbekännelsen (den apostoliska förmodar jag). Kyrkomötet fattade beslut om detta idag. Det känns ju förstås bra att kyrkomötet istället för att helt avslå motionen, beslutade bifalla Frimodig kyrkas Dag Sandahls ändringsförslag och ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utan någon specifierad tidsgräns tillse att en nyöversättning görs.

Att ha möjlighet att uttrycka den kristna tron med moderna ord har stor betydelse för möjligheten att nå fram med evangelium till vårt folk idag. Att detta är en grannlaga och viktig uppgift råder knappast någon tvekan om, men desto bättre då att det faktiskt påbörjas, utan brådska.