EFS behövs än

När EFS bildades en gång för 153 år sedan, då var det delvis till följd av att Svenska kyrkan befann sig i en situation av förfall och nedgång. Präster som var mer statstjänstemän än gudsmän, som trodde mer på mammon än på Gud, som själva söp sig fulla istället för att hjälpa andra ur missbruk och misär, gjorde att trons folk längtade efter alternativ. Man samlades till bön och bibelläsning i hemmen och småningom bildade man missionsföreningar, för såväl yttre som inre mission. EFS bildades för att samla och samordna dessa grupper, så att de skulle fullgöra sitt uppdrag än bättre, nämligen att nå Sveriges folk och hednafolken med evangeliet om Jesus Kristus. Det uppdraget var på många håll bortglömt inom Svenska kyrkan och man stod inte ut med att bara titta på, utan man ville göra något åt situationen. Man ville alltså blåsa liv i den nedgångna kyrkan, inte överge den.

Visst kan det idag vara frestande att lämna Svenska kyrkan, pga av allt som står i strid med Guds Ord. Men låt oss istället hämta vår inspiration från våra föregångare och verka inom Svenska kyrkan, så att evangeliets röst kan få höras också i framtiden. EFS har idag en unik möjlighet att vara just en samlande kraft för trons folk inom Svenska kyrkan.

En uppmaning till alla EFS:are som uppgivet sneglar åt annat håll: Stanna kvar och delta i den goda kampen för evangeliet om Jesus Kristus till Sveriges folk och hednafolken var än de befinner sig!

Annons